Menu

Shrimp fried rice
Japanese steamed rice
garlic fried rice